top of page
pozadi-historie.jpg

Historie balónového létání 

Jak je všeobecně známo, počátek létání horkovzdušnými balóny je připisován bratrům Montgolfiérovým.

To, že horký vzduch stoupá vzhůru, nebylo jistě v druhé půli 18. století žádnou novinkou. Ale bratři Jacques Étiénne a Joseph Michel Montgolfiérové byli prvními, kteří toho dokázali  4.června 1783 využít.

Montgolfiérové měli továrnu na výrobu papíru poblíž Lyonu ve Francii. Zjistili, že lehký sáček naplněný dýmem z hořící slámy a vlny se vznese do výše a letí. Po tomto zjištění již byl jen kousek ke zhotovení hedvábného balónu polepeného papírem. Balón se vznesl do výše asi 2000 metrů a za 10 minut uletěl asi 2 km. Tento pokus byl přijat s nadšením odbornou veřejností. Tehdy panovaly obavy, zda vzduch ve vyšších sférách není obohacen jedovatými plyny. Aby se předešlo případným ztrátám na lidských životech, byla prvním aerostatem do vzduchu vyslána jiná posádka. Jejími členy byl kohout, beran a kachna. Po krátkém letu přistál i se svou posádkou to vše pod dohledem Ludvíka XIV. a Marie Antoinetty.

 

Neuběhlo ani půl roku a našli se dva odvážní pánové, kteří projevili touhu vznést se do vzduchu v gondole horkovzdušného balónu. Balónům se tehdy říkalo montgolfiéra a ta jejich měla výšku 20 metrů a v nejširším místě měla průměr 14 m. Uprostřed koše umístěného pod balónem bylo topeniště pro ohřev vzduchu.

První let za účasti lidské posádky se uskutečnil 21. listopadu 1783 a za 25 minut odvážní vzduchoplavci urazili vzdálenost 9 km.

Na důkaz jejich odvaze byli tehdy Ludvíkem XIV. povýšeni do šlechtického stavu se všemi výhodami, které s sebou šlechtický titul v té době nesl. 

... něco z historie balónového létání v datech

4. červ­na 1783
Brat­ři Montgolfi­érové vy­pus­ti­li ve­řejně první balón. Tehdy ještě bez posádky. Všem hor­kovzdušným balónům se od té doby, dodnes říká montgolfi­é­ra.

26. srp­na 1783
Pro­fe­sor Char­les tehdy experimentoval s balónem plněným vodíkem. Balón  byl, po téměř tři čtvrtě hodinovém letu, ihned po při­stání ubodán rozlícenými vesni­ča­ny ja­kožto dílo ďáblovo.

21. lis­topa­du 1783
Byl proveden první let s lidskou posádkou v gondole. Prvními vzduchoplavci se tak stali Je­an Pi­la­t­re de Ro­zier a markýz d’Ar­len­des. V montgolfi­éře le­tě­li 25 mi­nut.

18. břez­na 1784
Vzlet první montgolfi­é­ry v Če­chách. Za její vypuštění se zasloužil známý ces­tova­te­l Ta­de­á­š Hanka.

7. led­na 1785
Uskutečněn první přelet kanálu La Mance. Pierre Blan­chard a J. Jeffers pře­letěli kanál La Mance balónem plněným vodíkem. Balón star­toval v Dove­ru a při­stál v Calais.

1804
První pokus o výškový let. A fran­couz­ští fyzi­kové J. L. Gay-​Lussac a J. B. Bi­ot při vý­zkum­ném balónovém le­tu nasadili pomyslnou laťku opravdu vysoko. Do­sáh­li výš­ky 7 367 me­t­rů.

19. čer­ven­ce 1821
Byl světu představen první balón plněný svítiplynem. Vše proběhlo v Londýně a jeho otcem byl Ang­li­čan Ch. Gre­en. Po svém vy­ná­lez­ci dostal i jméno. Nazývá se gre­eni­é­ra.

1858

Pří­tel Jule­sa Ver­na Francouz Gaspar Tourna­chon-​Na­dar, po­řídil  z koše balónu první le­tecké snímky.

1. čer­ven­ce 1859
Zaznamenám první pokus o dálkový let. Ame­ri­čan John Wi­sye urazil vzdá­lenost větší než 1000 km. Star­toval ze St. Louis, při­stál v Hen­der­so­nu. Let trval 20 ho­din a 40 mi­nut a pře­ko­nal celkem 1292 km.

11. srp­na 1877
Učitel Josef Vydra se stává prvním českým pilotem horkovzdušného balónu.

1906
V Pa­říži se usku­tečni­li první zá­vo­dy balónů o po­hár Go­r­do­na Benne­ta.

1932
Dochází k dalšímu významnému narušení výškových limitů. Věd­ci Auguste Pic­card a Max Co­syns za úče­lem prů­zku­mu stra­to­sfé­ry vy­stou­pa­li balónem až do výš­ky 16 201 me­t­rů.

1956
O další výškový rekord  se zasloužili Ame­ri­čané Lewis a Ross. Balónem vystoupali do výš­ky 23 100 me­t­rů.

1983
Při dvoustém výročí vzletu montgolfiéry vzlétl první horkovzdušný balón čes­ké vý­ro­by.Vy­šel z díl­ny Avi­a­tik klu­bu v Brně a jeho tvůrci se dodnes vznášejí mezi námi J

1999

PRVNÍ oblet zeměkoule
Ang­li­čan Bri­an Jo­nes a Švý­car Ber­trand Pic­card ja­ko první li­dé ob­lét­li balónem ze­měkou­li bez mezipři­stání za 19 dní a 1 ho­di­nu 49 mi­nut (pře­ko­na­li 42 810 km). Vzduchoplav­ci při­tom vy­u­žíva­li vzdušných prou­dů, o nichž by­li infor­mování po­mo­cí glo­bálních slu­žeb dru­ži­cové me­te­o­ro­logie.

AKTUALITY

Archiv aktualit
bottom of page