top of page

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vycházející ze zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 49/1997 Sb., upravují vztah mezi kupujícím či držitelem letenky(v obou případech dále jen zákazník) a provozovatelem vyhlídkových letů horkovzdušným balónem, Balony Hembal, spol s r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, se sídlem Mánesova 561,Hradec Králové, IČ: 28855116 (dále jen provozovatel) a jsou nedílnou součástí letenky.


Objednáním, zakoupením či uplatněním letenky souhlasí zákazník s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. i s uchováním jím poskytnutých osobních údajů, které budou provozovatelem využity pouze za účelem vlastní evidence.


Vyhlídkový let horkovzdušným balónem (dále jen let) je možné uskutečnit pouze s platnou letenkou (jejíž platnost je dva roky od data koupě), označenou sériovým číslem. Další části letenky nemusí být vyplněny, respektive není rozhodující, jaké údaje jsou v nich zapsány.


Letenka je v rámci stejného typu letu (Vyhlídkový let, Vyhlídkový let - dítě do 145 cm, Privátní let, Expediční let, atd.) přenosná a opravňuje zákazníka k účasti na letu v délce trvání 60 – 80 minut z odletového místa a v termínu definovaném typem letenky. Dále zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, tradiční křest a certifikát vzduchoplavce, přesun doprovodným vozidlem zpět do místa odletu.


Nejpozději tři dny před konkrétním letem bude zákazník vyzván operátorem provozovatele na základě údajů uvedených aktivačním procesu. Bude mu oznámeno přesné místo a čas srazu. (telefonicky a e-mailem)


Platnou rezervaci lze zrušit na telefonním čísle 731548695 (vždy je nutné znát sériové číslo rušené letenky), a to nejpozději tři dny před plánovaným datem letu. Pozdější než výše uvedený termín změny či zrušení rezervace není možný.


Mladiství do 18 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, do 15 let věku je pak nutný doprovod dospělé osoby, která za dítě v průběhu celé akce odpovídá. Z bezpečnostních důvodů jsou z letu vyloučeny těhotné ženy, děti do výšky 1,25 m a osoby, které nemohou během celého letu stát.


Všeobecné informace k letu včetně popisu jeho průběhu, meteorologických omezení a doporučeného vybavení pasažérů jsou uvedeny na stránkách www.hembalon.cz.


Provozovatel je v souladu se zákony o civilním letectví oprávněn provádět před letem bezpečnostní prohlídku pasažérů. Důvodem je vyloučení možnosti přepravy nebezpečných předmětů.


Provozovatel může odmítnout zákazníkovi nástup do balónu v případě, existuje-li u něho podezření na požití omamných látek nebo většího množství alkoholu. V takovém případě zaplacená letenka pozbývá platnosti a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.
Za osobní věci pasažérů (kamery, fotoaparáty, dalekohledy, brýle, tašky, atd.) nenese v průběhu celé akce provozovatel v žádném případě odpovědnost.


Filmování, fotografování a provádění dalších záznamů z letu je povoleno pouze pro vlastní potřebu.


Při přípravě na start, při startu samotném, během letu a před přistáním je zákazník povinen dbát pokynů pilota nebo pomocného personálu provozovatele. U vyhlídkových letů se při kompletaci balónu před letem i při jeho balení po přistání předpokládá aktivní spoluúčast pasažérů.


Provozovatel je oprávněn s odpovídajícím předstihem zrušit let z důvodu, poruchy technického vybavení nebo předpovědi nepříznivého počasí. V případě nevyhovujících povětrnostních podmínek v místě startu je provozovatel oprávněn toto místo změnit či let odvolat, a to i bezprostředně před jeho zahájením. Dále je provozovatel oprávněn zkrátit dobu trvání letu, pokud je k tomu z technických, meteorologických či provozních (po vletu do prostorů CTR, TMA, TRA, TSA, atd.) důvodů donucen.


V případě nedostatečné nosnosti balónu vlivem vysokých venkovních teplot je provozovatel oprávněn snížit počet nabízených míst v letu či dle vlastní volby zrušit takový počet rezervací, aby bylo možné za dané teploty let uskutečnit.


Při zrušení letu či platné rezervace z důvodů uvedených v bodech 15. a 16. neodpovídá provozovatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím na straně zákazníka vznikly. Pouze v případě zkrácení již zahájeného letu na méně než 50 minut má zákazník právo na jeho opakování.


V konkrétních případech je provozovatel oprávněn využít pro realizaci letu partnerského provozovatele balónových letů, který splňuje stejné právní předpoklady zákonů o civilním letectví a který v tomto případě přejímá i veškerá ručení daná těmito zákony.
Všechny škody a zranění vzniklá v důsledku letu musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.


Kdykoliv během platnosti letenky může zákazník požádat o její stornování. V tomto případě je mu účtován stornovací poplatek ve výši 40% z ceny letenky. Stornovat lze pouze letenku, na kterou není aktuálně provedena rezervace.


Před uplynutím platnosti letenky může zákazník též požádat o její prodloužení. Prodloužení platnosti letenky o 12 měsíců je zpoplatněno částkou 500 Kč, přičemž nová platnost se počítá ode dne jejího prodloužení. Na prodloužení letenky zdarma má nárok každý zákazník, kterému byl za posledních 12 měsíců ze strany provozovatele z jakéhokoliv důvodu alespoň 4x zrušen či přesunut jím rezervovaný let.
Držitel  letenky typu „Jsem sám“ a „ Let balónem nad Hradcem Králové“  s hmotností vyšší než 110 kg je povinen uhradit poplatek 500 Kč za každých (i započatých) 10 kg nad uvedený limit. V případě pochybností je provozovatel oprávněn údaj o hmotnosti držitele letenky na místě ověřit.

Hmotnost všech pasažérů u typu letu „Balón jen pro Vás“  nesmí přesáhnout 500 kg.

Pokud je některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

bottom of page